Bridge-it Other Languages Partners  News & Events The e-learning Platform Workshops & Courses Newsletters Photo Gallery Glossary Downloads Publications Links Contacts
German Italian Dutch Polish Turkish Arabic

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

(Article One of the Universal Declaration of Human Rights, drafted in 1948 at the foundation of the United Nations)


Last Update 27 Sep 2022


Search

 

BRIDGE-IT

Be Relevant to Intercultural Diversity Generation in Europe - Integration Team 


logo_dg-eac


header_logo copia


facebook


Our Other Projects 

Iam-a-star-project-2.png

Business_mail
2010-1-PL1-LEO04-11306 2
LLP-LdV-PA-10-IT-290

LEONARDO DA VINCI
Partnerships 2010-2012


ARTERY

Art – Education - Therapy

510260-LLP-1-2010-1-PL-GRUNDTVIG-GMP

Multilateral Grundtvig Project

October 2010 – September 2012


KEY & KEY Communications

 

Dlaczego BRIDGE-IT

Głównym celem projektu jest opracowanie w kilku językach (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, holenderskim, polskim, tureckim i arabskim) narzędzi ułatwiających komunikację pomiędzy osobami mobilnymi, AM (Adults-in-Mobility) oraz osobami, które z racji pełnionych funkcji stykają się z tą grupą w przestrzeni biurokratyczno-instytucjonalnej ACM (Adults-in-Contact-with-Mobility).


W projekcie  koordynowanym  przez Università degli Studi di Perugia z Włoch uczestniczą partnerzy z Austrii, Belgii, Niemiec, Włoch, Malty, Holandii, Polski i Turcji. Projekt realizuje szereg zadań. Opracowane zostaną kursy w formule blended learning dla obydwu stron, które uczestniczą w interakcjach jakie mają miejsce w przestrzeni biurokratyczno-instytucjonalnej w sytuacjach „pierwszego kontaktu”. Kursy te oparte będą na zbiorze autentycznych materiałów odzwierciedlających faktyczny przebieg procesu komunikacji w przestrzeni biurokratyczno-instytucjonalnej w kilku krajach (europejskich i kandydujących do członkowstwa w UE). Powstaną również kursy w formule blended learning dla trenerów i animatorów komunikacji interkulturowej. Kursy uzupełni wielojęzykowy zbiór on-line materiałów dotyczących komunikacji interkulturowej, który może być przydatny osobom prowadzącym szkolenia w powyższym zakresie, a także samym uczestnikom tych szkoleń (AM, ACM).

 

We współpracy z 33 partnerami stowarzyszonymi ze wszystkich krajów partnerskich, a także z krajów spoza Europy (Benin, Afryka Zachodnia), gwarantując tym samym maksymalny zasięg oddziaływania, grupa partnerska wykorzystuje szereg portali internetowych i wydarzeń międzynarodowych aby upowszechnić wypracowane materiały szkoleniowe w obszarze edukacji osób dorosłych. Z pewnością działania te zaowocują , w trakcie i po zakończeniu projektu, usprawnieniem  procesu komunikacji pomiędzy imigrantami (AM) oraz urzędami i osobami, które świadczą dla nich usługi (ACM), a również ułatwią wewnątrz-europejską mobilność.

Co chcemy osiągnąć

Według Eurostatu populacja cudzoziemców w Europie w 2008 roku wynosiła około 31 milionów, w tym 1/3 (około 10 mln) pochodziła z  krajów europejskich, a pozostałe 2/3 (około 20 mln)  z krajów spoza UE. W wypadku imigrantów z krajów spoza UE w 2008 r., liczba osób ubiegających się o azyl i uchodźców to około 6 osób na 1000 obywateli UE. W większości państw członkowskich UE nastąpił wzrost liczby wniosków o azyl i status uchodźcy (IT +116%, NL i MT +89%). Ubieganie się o azyl w obcym kraju wymaga szeregu umiejętności radzenia sobie z biurokracją. Podczas gdy imigranci muszą  poznać nową terminologię i nabyć umiejętności poruszania się w obszarze kulturowo zdeterminowanych praktyk komunikacyjnych, również osoby które stykają się z osobami mobilnymi (AM) z racji wykonywanego zawodu (ACM) muszą zdobyć świadomość trudności komunikacyjnych  jakie pojawiają się w trakcie tych interakcji: "Integracja jest dynamicznym, dwutorowym procesem wzajemnego dostosowywania się, w którym uczestniczą wszyscy imigranci i mieszkańcy państw członkowskich" (Pierwsza Wspólna Podstawowa Zasada, http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm).


Wstępne prace przygotowawcze projektu i analiza potrzeb zostały przeprowadzone w ramach wcześniejszych inicjatyw europejskich, w których uczestniczyli partnerzy (m.in. SPICES - 224945-CP-1-2005-1-IT-GRUNDTVIG-G11, srebrna nagroda w konkursie "Quality in Mobility", UNEC - 225862-CP-1-2005-1-AT-GRUNDTVIG-G11, brąz w konkursie "Quality in Mobility", CCT-I; Klein, G.B. i Caruana S., red.: Komunikacja międzykulturowa w kontekstach biurokratycznych i instytucjonalnych – Materiały z Końcowej Konferencji Europejskiego Projektu SPICES,  Perugia: Guerra 2008).

 

Odnosząc się do kwestii powyższych, grupa partnerska podjęła się zadania opracowania modułów e-learningowych  (w języku angielskim, niemieckim, włoskim, holenderskim, polskim i tureckim), które zostaną udostępnione na platformie DOKEOS (aplikacja typu open-source). Platforma ta tworzy adaptacyjne, sprzyjające nauce środowisko uczenia się, które umożliwi  zarówno osobom mobilnym (AM) jak i tym, którzy w trakcie swych zadań mają styczność z tą grupą (ACM) udział w szkoleniach z zakresu niezbędnych sprawności komunikacji, pisemnej i ustnej, które usprawnią interakcje w obszarze biurokratyczno-instytucjonalnym. Ponadto zostaną uruchomione kursy dla trenerów zainteresowanych wykorzystaniem e-learningu w szkoleniach z komunikacji interkulturowej.

Cele projektu
Głównym celem projektu BRIDGE-IT jest stworzenie formalnych i nieformalnych możliwości kształcenia by wypełnić lukę jaka istnieje w obszarze szkoleń z komunikacji interkulturowej.

 

Cele szczegółowe

Opracowanie stacjonarnych i e-learnigowych kursów dla obydwu stron interakcji jakie mają miejsce w sytuacjach pierwszego kontaktu w przestrzeni biurokratyczno-instytucjonalnej: ACM (urzędników, policji i straży granicznej, pracowników socjalnych mających do czynienia z nowo przybyłymi imigrantami) oraz AM (np. uchodźców, imigrantów, którzy mają uzyskać status uprawniający do legalnego pobytu, ubiegających się o azyl), w oparciu o zbiór autentycznych materiałów komunikacyjnych (nagrania wideo, teksty, formularze itp.) z obszaru biurokratyczno-instytucjonalnego w różnych krajach (europejskich i kandydujących do UE).


Udostępnienie osobom mobilnym (AM) oraz osobom, które się z tą grupą mają styczność z racji pełnionych obowiązków (ACM) wielojęzycznego zbioru tekstów w opracowaniu lingwistycznym i kulturowym  dla lepszego zrozumienia zawartej w korpusie terminologii, zbioru dającego się łatwo zaadaptować do różnych kontekstów szkoleniowych.

 

Identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie szkoleń z komunikacji interkulturowej (ICC) w kontekstach biurokratyczno-instytucjonalnych.

Potrzeby szkoleniowe
Kursy i materiały e-learningowe ułatwiają kształcenie sprawności komunikacji interkulturowej, sprzyjają  wzajemnemu zrozumieniu, dają również możliwość ich wykorzystania w okresie po zakończeniu projektu.

 

Wielojęzyczny zbiór tekstów został pomyślany jako serwis on-line ułatwiający ACM i AM lepsze zrozumienie przykładów dyskursu w obszarze biurokratyczno-instytucjonalnym w aspekcie językowym i kulturowym.

 


Wystawa najlepszych praktyk w dziedzinie komunikacji interkulturowej wyznacza wzorcowe przykłady komunikacji warte rozpowszechnienia na całym świecie.


Stworzenie warunków do promowania aktywnego obywatelstwa pozwoli
​​również osiągnąć wzajemną integrację i szacunek dając  tym samym podstawę do międzykulturowego dialogu i metod nauczania zwalczających rasizm.

Grupy docelowe

 

KRÓTKOTERMINOWE GRUPY DOCELOWE

Osoby do których adresowany jest projekt w pierwszej fazie, w trakcie jego trwania i bezpośrednio po zakończeniu, należą do dwóch grup: są to imigranci (AM) i osoby, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z nimi (ACM) w sytuacjach „pierwszego kontaktu” w przestrzeni biurokratyczno-instytucjonalnej.

 

Do grupy pierwszej należą m.in.: nowo przybyli imigranci, uchodźcy, imigranci  którzy mają uzyskać status uprawniający do legalnego pobytu, a także osoby planujące wyjazd/ emigrację.

 

Do grupy drugiej należą m.in.: funkcjonariusze sił zbrojnych, straży granicznej i policji, pracownicy ośrodków dla imigrantów, placówek administracyjnych i organizacji pozarządowych, którzy mają kontakt z imigrantami, służba cywilna, organizacje wyznaniowe, służby zatrudnienia, a także osoby, które w przyszłości mogą zetknąć się z imigrantami pracując np. w służbie zdrowia czy też w organizacjach działających na rzecz integracji.

 

Te dwie grupy docelowe zostały zidentyfikowane w trakcie realizacji dwóch poprzednich projektów europejskich, SPICES (224945-CP-1-2005-1-IT-GRUNDTVIG-G11) i e-SPICES (2008-1-IT2-GRU06-00547-1) a także w ramach studium odnośnej literatury przedmiotu ("Primo rapporto sull'Immigrazione in Umbria" Agenzia Umbra Ricerche, Regione Umbria, 2010; portal internetowy UE dotyczący integracji). Grupą kolejną są trenerzy komunikacji interkulturowej (ICC) prowadzący szkolenia dla AM i ACM oraz nauczyciele języków obcych. Ta grupa w szczególności zagwarantuje maksymalny zasięg oddziaływania projektu. Przewidywana liczba osób zaangażowanych w projekt poprzez udział w szkoleniach na platformie on-line  (VLCE DOKEOS) to około 1200 osób.

Pierwsze  dwie grupy docelowe – AM i ACM – zostaną włączone do udziału w projekcie dzięki zaangażowaniu partnerów stowarzyszonych ze wszystkich krajów partnerskich. Są wśród nich organizacje o znacznym potencjale  i doświadczeniu w zakresie kontaktów z imigrantami (centra integracji społecznej, ośrodki dla uchodźców, władze samorządowe, policja).

 

Przedstawiciele powyższych grup docelowych (AM i ACM) są zaangażowani w identyfikację i gromadzenie tekstów, audio-wizualną dokumentację faktycznych interakcji jakie mają miejsce w przestrzeni biurokratyczno-instytucjonalnej, a także upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów. Będą oni mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach w trakcie pilotażowego szkolenia.

 

Trzecia grupa docelowa - trenerzy i edukatorzy - zostanie włączona do udziału w projekcie także dzięki zaangażowaniu partnerów stowarzyszonych oraz poprzez kursy Grundtviga  i kursy prowadzone  przez akademickich członków partnerstwa, jak również prywatne i publiczne instytucje zaangażowane w projekt  BRIDGE-IT.


DŁUGOTERMINOWE GRUPY DOCELOWE

Użytkownicy, którzy będą mogli korzystać z rezultatów projektu po jego zakończeniu należą do trzech grup opisanych powyżej:

 

Dorosłe osoby mobilne (AM), które z powodów politycznych, humanitarnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych lub kulturowych emigrują z własnego kraju pochodzenia i przenoszą się na czas krótki lub dłuższy w inny kontekst - geograficzny, kulturowy lub językowy (np. imigranci, osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy, jak również lekarze, żołnierze, misjonarze, studenci uczestniczący w programach wymiany, itp.).

 

Osoby, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z grupą powyższą (ACM) w sytuacjach pierwszego kontaktu w przestrzeni instytucjonalnej  (np. służba cywilna, pracownicy ośrodków dla imigrantów, studenci z instytucji partnerskich, itd.), a także wolontariusze i pracownicy socjalni. Ponadto trenerzy komunikacji interkulturowej, mediatorzy i animatorzy, nauczyciele szkolni, lektorzy specjalizujący się w szkoleniach językowych dla imigrantów pracujący lub zamierzający podjąć pracę w organizacjach prywatnych i publicznych będą mogli korzystać z modułów szkoleniowych i kursów w trakcie swoich bieżących i przyszłych działań.


Długoterminowe grupy docelowe, z wyjątkiem tych, które już zaangażowano w działania w ramach projektu dzięki instytucjom wymienionym powyżej (np. partnerom stowarzyszonym), zostaną osiągnięte poprzez:


- platformę BRIDGE-IT (VLCE - Wirtualne Środowisko Nauki i Komunikacji), na której zostaną udostępnione materiały szkoleniowe


- stronę internetową projektu z linkami do wymienionych instytucji publicznych i centrów dla imigrantów, szkół językowych, ośrodków kształcenia zawodowego, na której będą regularnie publikowane newslettery i informacje o planowanych działaniach


- kurs Grundtviga projektu BRIDGE-IT, o którym informacja zostanie zamieszczona w bazie szkoleń Comenius-Grundtvig


- portale internetowe UE, gdzie będą publikowane informacje o projekcie i jego rezultatach; także strony Komisji Europejskiej, które udostępniają  narzędzia ułatwiające promocję  projektów (takich jak EVE, platforma mająca na celu wspierać upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów finansowanych przez Komisję Europejską;
www.spazioeuropa.eu ; Europejski portal internetowy poświęcony integracji).

Akademiccy partnerzy projektu (BE / IT / MT / NL) zaplanowali również szereg dalszych działań, które pozwolą na promocję projektu w szerszych kręgach: wśród studentów, którzy mogą w przyszłości mieć styczność z imigrantami w ramach swojej pracy, mediatorów i trenerów komunikacji interkulturowej, nauczycieli języków obcych.

Scheda Iscrizione Workshop

key & key communications

PROJECTS 2014-2015

RADAR

Video presentations

our-communication-concept.jpg

The Course Programme

BRIDGE-IT

italy-1.jpg

austria.jpg

belgium.jpg

germany.jpg

italy-2.jpg

malta.jpg

netherlands.jpg

poland.jpg

turkey.jpg

         

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.